หน้าแรก
รายละเอียด
แกลลอรี่
เงื่อนไขและกติกา
act_hilight_box
ร่วมกิจกรรมคลิก
7 ต.ค. 62 – 31 ต.ค. 62
act_hilight_many
เพิ่มเติมคลิก
เอไอเอส ชวนลูกค้ามาร่วมเปิดเสน่ห์เมืองไทยสัมผัสเรื่องราวเชิงลึก...
ตำนาน ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทย
ผ่านการถ่ายทอด
โดย
อ.เผ่าทอง ทองเจือ
ที่จะทำให้
เรื่องประวัติศาสตร์
กลายเป็นเรื่องที่สนุก
ครั้งที่ 6
ลูกค้าเดินทางด้วยตนเองมาที่ โรงแรมแคนทารี โคราช
เพื่อไปขึ้นรถและออกเดินทางไปเปิดเสน่ห์พร้อมกัน
วันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 07.30 - 18.00 น.
act_detail_pic2
act_detail_pic3
act_detail_pic1

เอไอเอส ร่วมกับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ชวนลูกค้า
เปิดเสน่ห์
อารยธรรม อีสานโบราณ “ย้อนรอยอดีต
เมืองโบราณ
ประวัติศาสตร์
พิมาย” จ.นครราชสีมา
 • กราบสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองโคราชเพื่อความเป็นสิริมงคล รำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ วีรสตรีไทย
  ผู้อยู่ในหัวใจ
  ของชาวโคราช
 • เที่ยมชม ปราสาทหินพิมาย ปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้น
  ในสมัย
  พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม
  ประกาศขึ้นทะเบียน
  โบราณสถานเมืองพิมายในปี 2479
 • ตามรอยความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอีสาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  พิมาย
  ชมโบราณวัตถุ ศิลปะเขมรที่พบในแถบอีสานล่าง
  ที่บอกเล่า
  เรื่องราวใน
  ยุคอดีต
  ได้อย่างน่ามหัศจรรย์
 • เยี่ยมชม ปราสาทหินพนมวัน โบราณสถานที่มีขนาดใหญ่อันดับ 5 ของ
  ประเทศไทย
  มีระเบียงคตสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลงจัดเรียงเป็นแนวคล้าย
  ซากฐานอาคาร
  ในรูปแบบพิเศษที่ไม่เคยพบในประเทศไทย
 • พิเศษ ชมการแสดงกระบวนการผลิตก่อนจะเป็นผืนผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าลายหางกระรอก, ผ้าบาติก และลายมัดหมี่
  อันเป็นเอกลักษณ์
  สำคัญของ
  ผ้าอีสาน
  ชิมน้ำหม่อน ชาหม่อน รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหม
ร่วมกิจกรรมโดยใช้ AIS Points แลก
+ 800 บาท = 1 สิทธิ์ / ท่าน
กรณีไม่มี AIS Points สามารถจ่ายค่าสมัคร
1,200 บาท = 1 สิทธิ์ / ท่าน
(1 หมายเลข รับสิทธิ์ได้ 2 สิทธิ์)
ราคาดังกล่าว รวมค่ารถจากโรงแรมแคนทารี โคราช ค่าอาหาร และอื่นๆ
• เช็กพอยท์กด *550*2# ฟรี  
• แลกรับสิทธิ์ตั้งแต่ 7 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
( หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม )
รายละเอียด
08.00 น.
ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง ณ โรงแรม แคนทารี โคราช
(Kantary Hotel Korat)
08.30 น.
ออกเดินทางสู่ อำเภอพิมาย โดยรถบัสปรับอากาศ
09.00 น.
กราบสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองโคราช เพื่อความเป็นสิริมงคลรำลึกถึงวีรกรรม
อันยิ่งใหญ่
วีรสตรีไทย
ผู้อยู่ในหัวใจ
ของชาวโคราช
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 นาที)
10.30 น.
เที่ยวชมปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ ปราสาทหินพิมาย สร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้า
ชัยวรมัน
กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม
ประกาศขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน
เมืองพิมาย
ในปี 2479
และได้
บูรณะปราสาท
ครั้งใหญ่
ระหว่างปี
span>
พ.ศ. 2507
2512
โดยกรมศิลปากร
ร่วมกับ
รัฐบาลฝรั่งเศส
ทำการ
บูรณะปราสาท
ประธาน
นำชิ้นส่วนต่างๆ
กลับเข้าสู่
ตำแหน่งเดิม
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชม.)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ida eatery & drinks
13.30 น.
ตามรอยความเจริญรุ่งเรือง ของวัฒนธรรมอีสานการกำเนิดอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
ชมโบราณวัตถุ ศิลปะเขมรที่พบในแถบอีสานล่าง ที่บอกเล่าเรื่องราวในยุคอดีตได้อย่าง
น่ามหัศจรรย์
อาทิ ทับหลัง หน้าบัน เสาประดับ
กรอบประตู
กลีบขนุน ยอดบัวปราสาท และปราสาทจำลอง
14.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ อำเภอเมือง
15.30 น.
เยี่ยมชม ปราสาทหินพนมวัน โบราณสถานที่มีขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศไทย ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ บริเวณรอบปราสาทมี ระเบียงคต สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลงจัดเรียงเป็นแนวคล้ายซากฐานอาคารในรูปแบบพิเศษที่ไม่เคยพบ
ในประเทศไทย
ปัจจุบันได้มีการบูรณะโดยกรมศิลปากร
ออกเดินทางกลับสู่ตัวเมือง (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 นาที)
17.00 น.
นำชมการแสดงกระบวนการผลิตก่อนจะเป็นผืน
ผ้าไหม
และผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าลายหางกระรอก,ผ้าบาติก และลายมัดหมี่
อันเป็น
เอกลักษณ์สำคัญของผ้าอีสาน
ชิมน้ำหม่อน
ชาหม่อน รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหม ณ ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
นครราชสีมา
18.00 น.
เดินทางกลับ โรงแรม แคนทารี โคราช โดยสวัสดิภาพ
อ่านกติกาและเงื่อนไขกันก่อน
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า AIS เท่านั้น
 • 1 หมายเลข รับสิทธิ์ได้ 2 สิทธิ์
 • ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้โดยใช้
  AIS Points 50 พอยท์ + 800 บาท = 1 สิทธิ์/1ท่าน
  (1 หมายเลข รับสิทธิ์ได้ 2 สิทธิ์)

  หรือกรณีไม่มี AIS Points
  สามารถจ่ายเงินค่าสมัคร 1,200 บาท = 1 สิทธ์/1 ท่าน

  รับสิทธิ์กด *550*46#(โทรออก)
  ฟรี! แลกคะแนนรับสิทธิ์
  ได้ตั้งแต่ 7 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
 • ผู้ที่กดรับสิทธิ์เพื่อร่วมกิจกรรม
  จะได้รับการติดต่อ
  จากเจ้าหน้าที่
  เพื่อแจ้งรายละเอียด
  การชำระเงิน
  ลูกค้าจะต้องชำระเงิน
  ภายใน 3 วัน
  นับจากได้รับ
  การติดต่อจากเจ้าหน้าที่
  กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน
  ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  บริษัทฯ ถือว่า
  ท่านได้สละสิทธิ์
  และบริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์
  ไม่คืน
  AIS Points
  ทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษที่ได้รับ
  ไม่สามารถ
  แลกเปลี่ยน
  เป็นเงินสด
  หรือของรางวัล
  อื่นได้
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะเปลี่ยนแปลง
  รายการท่องเที่ยว
  ตามความเหมาะสม
  ขึ้นอยู่กับ
  การเปลี่ยนแปลง
  ของสายการบิน
  สภาพทางการเมือง
  ภัยธรรมชาติ
  แต่จะยัง
  คงรักษา
  มาตรฐาน
  การบริการ
  และยึดถือ
  ผลประโยชน์
  ของผู้เดินทาง
  เป็นสำคัญ